ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ

Các Điều khoản và Điều kiện Bán và Dịch vụ này (“Thỏa thuận”) chi phối việc bánvà phân phối Sản phẩm và Dịch vụ bởi Hoá chất Netpa cho Khách hàng và có hiệu lực kể từ ngày ngày Khách hàng đặt hàng  Netpa. Trừ khi Khách hàng có thỏa thuận hợp lệ khác với Netpa, các điều khoản và điều kiện sau sẽ được áp dụng.

1. Định nghĩa

“Thông tin bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được một bên tiết lộ cho bên khác theo Thỏa thuận này, trước hoặc tại thời điểm tiết lộ, được xác định bằng văn bản là bí mật hoặc độc quyền hoặc thông tin từ ngữ cảnh tiết lộ phải được hiểu một cách hợp lý là bí mật hoặc độc quyền. Thông tin bảo mật của Netpa bao gồm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ mức giá hoặc chiết khấu nào do Netpa cung cấp và bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn các đặc điểm hoặc thông số kỹ thuật) hoặc về hoạt động kinh doanh của Netpa.

2. Chấp nhận đơn hàng

Khách hàng có thể gửi đơn đặt hàng nêu rõ Sản phẩm, Dịch vụ hoặc Hỗ trợ được yêu cầu và tham chiếu đến Thỏa thuận này. Đơn đặt hàng được Netpa coi là đã chấp nhận sau khi Netpa xác nhận đơn đặt hàng hoặc việc vận chuyển Sản phẩm hoặc bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Các đơn đặt hàng phải có ngày yêu cầu giao hàng dưới mười (10) ngày kể từ ngày đặt hàng.

3. Giao hàng

Tất cả Sản phẩm được giao theo Thỏa thuận này sẽ được vận chuyển đến địa chỉ của Khách hàng nêu trong Đơn đặt hàng, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Netpa sẽ nỗ lực hết sức để giao Sản phẩm trong thời gian sớm nhất; tuy nhiên, Khách hàng phải đợi tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ khi Netpa chấp nhận Đơn hàng để giao hàng. Để rõ ràng, những điều đã nói ở trên không tạo nên sự đảm bảo về khung thời gian giao hàng.

4. Thay đổi

Không được hủy đơn hàng hoặc dời lại lịch giao hàng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Netpa.

5. Giá cả; Phí; Thuế;  Hải quan.

Giá sản phẩm được niêm yết tại thời điểm mua. Giá và phí có hiệu lực trong khoảng thời gian được Netpa báo giá và không bao gồm tất cả các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, mua bán, sử dụng, tài sản và các loại thuế và nghĩa vụ khác. Netpa sẽ thu và Khách hàng sẽ thanh toán cho Netpa tất cả các khoản thuế giá trị gia tăng và thuế bán hàng hiện hành đối với Sản phẩm được bán cho Khách hàng, trừ khi Khách hàng đã cung cấp cho Netpa giấy chứng nhận miễn trừ phù hợp cho địa điểm giao hàng.

6. Điều khoản thanh toán

Netpa sẽ giữ lại quyền lợi bảo đảm bằng tiền mua hàng ưu tiên số một đối với tất cả các Sản phẩm được bán cho Khách hàng cho đến khi giá mua được thanh toán đầy đủ. Netpa được ủy quyền gửi Thỏa thuận này, bất kỳ Đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng nào được gửi theo Thỏa thuận này và bất kỳ biểu mẫu, báo cáo tài chính hoặc tài liệu nào khác cần thiết để hoàn thiện lợi ích bảo mật của Netpa. Khách hàng đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin nào (ví dụ: bản sao giấy chứng nhận thành lập để xác nhận vị trí cho các mục đích của UCC), và thực hiện bất kỳ tài liệu nào như vậy, đồng thời hỗ trợ Netpa hoàn thiện lợi ích đó mà không tính phí cho Netpa. Theo đây, khách hàng phê chuẩn mọi hồ sơ như vậy do Netpa thực hiện trước đây liên quan đến quyền lợi bảo mật trong Sản phẩm. Trừ khi có quy định hoặc quy định khác trong Phụ lục, tùy thuộc vào sự chấp thuận tín dụng của Netpa, tất cả các khoản thanh toán đều đến hạn thanh toán ngay sau khi lập hóa đơn.